Öppet hus onsdag 3 februari!

På onsdag den 3 februari kl 17.00 – 19.00 kör vi igång igen med öppet hus i partilokalen, Långshyttan.

Ett nytt år ligger framför oss och beslut kommer att tas i Kommunfullmäktige som påverkar Hedemoras utveckling och därmed också Dig.

Välkommen in på en fika och dela med oss hur du ser på kommunens utveckling i dag och i morgon!

Välkommen!

 

Öppet hus onsdag 2 december!

På onsdag den 2 december kl 17.00 – 19.00 har vi öppet hus i partilokalen, Långshyttan.

Detta är sista gången för i år och vi återkommer med Öppet hus onsdagen den 3 februari 2016.

Så ta tillfället i akt och titta in på en fika och dela dina synpunkter med oss!

Välkommen!

Inbjudan till Öppet hus i Garpenberg den 24 oktober.

Vi inbjuder härmed befolkningen i Garpenberg till ett öppet möte i

Garpenbergs Folkets Hus, lördagen den 24 oktober kl 10,00

VAD VILL VI ?

Vi vill berätta, att vi är ett parti som vill tillvarata orterna utanför

centralortens intressen.

Vi vill att ni i Garpenberg skall besätta för oss, på vilket sätt ni vill

att politiken kan göras bättre för boende i samhället.

Kom och prata med oss över en kopp kaffe.

Hälsar

KOMMUNLISTAN

Kommunfullmäktige 2015-09-15

Vid fullmäktiges sammanträde 15 september fanns på agendan bl.a ”Behandling av motion om uppstädning i kommunens orter” och Behandling av motion om mathållningen på särskilda boendet Granen”.  Båda motionerna resta av Kommunlistans Allan Mattsson i september 2014.

Motionen om uppstädning i kommunens orter avvisades av den politiska majoriteten som uppenbarligen inte delar vår och den övriga oppositionens uppfattning att det är ett gemensamt kommunintresse att hela kommunen ”hålls ren och snygg”. Ännu en fråga där centralorten särbehandlas. Vi (KL)och övriga ledamöter i oppositionen reserverade sig mot beslutet.

Motionen om mathållningen på Granen antogs däremot av ett enhälligt fullmäktige.

Vid fullmäktigesammanträdet 19 maj anmälde kommunlistan två interpellationer

  • interpellation om rekrytering av personal inom omsorgen.
  • interpellation om rekrytering av lärare.

den första ställd till ordförande för Omsorgsnämnden, och den andra till ordförande i Bildningsnämnden.

Man kunde förvänta sig att interpellationerna besvarats nu vid sammanträdet i september men så blev inte fallet. Varken ordförande i Omsorgsnämnden eller ordförande i Bildningsnämnden behagade avlämna svar. Kommunfullmäktiges ordförande påpekade att man kan förvänta sig att interpellationer besvaras vid nästkommande fullmäktigesammanträde efter det de anmälts.

Nästa fullmäktigesammanträde hålls 20 oktober.

Kommunfullmäktige 2015-06-16

Vid fullmäktiges sammanträde 16 juni stod bla. budgetramarna för 2016 på agendan.

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation och att nämnderna sammantaget under de tre senaste åren överskridit ramarna med 63 mkr och då ytterligare markanta överskridanden förutses för innevarande år anser vi i kommunlistan att överskottsmålet om 1% av skatteintäkter och bidrag tillfälligt skall överges och att hela det ekonomiska utrymmet används till verksamheten.

Vi menar också att med en kostnadsmassa på c:a 1 miljard kan betydande resurser frigöras genom organisations- och strukturförändringar.  Resurser som behövs inte enbart för att bli av med underskotten utan också för satsningar på inflyttning, samt framtidsatsningar inom skola och omsorg. Vi kan inte enbart bromsa oss genom krisen vi behöver också gasa.

Vi politiker måste inse att det behövs nya grepp och att vi måste tumma på överskottsmålet under ett antal år till dess vi fått ekonomin i balans. Vi måste se verkligheten som den faktiskt är. Så här kan det inte få fortgå med återkommande överskridanden….. Hög tid att göra något åt saken.

Vi i Kommunlistan yrkar således att budgetramen för 2016 i nuläget läggs på 875 mkr, vilket är 7 mkr över majoritetens förslag och att överskottsmålet läggs i malpåse tills vi har en ekonomi i balans.

Fullmäktiges beslut blev i enlighet med majoritetens förslag vilket vi i kommunlistan reserverade oss mot. Fortsättning följer!

 

Vid fullmäktigemötet noterades det också  att Helen Edwards Lutsch, Kommunlistan, inträder som ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Anna Dahlin som sedan en tid är ordinarie ledamot i nämnden.